ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลกระทบของการรับรู้ทัศนธาตุต่างๆ ที่มีต่อความตั้งใจซื้อแอพพลิเคชันเกมใหม่ ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กุลโรจน์ เกิดบัวแก้ว
เจ้าของผลงานร่วม ศุภรา คภะสุวรรณ
คำสำคัญ แอพพลิเคชันเกม;ทัศนธาตุ;สมาร์ทโฟน;นักพัฒนาเกม
หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาแอพพลิเคชันเกมใหม่ “แรบบิดส์ บิ๊ก แบง” ได้ถูกเลือกมาเป็นตัวอย่างของเกมใหม่ในการศึกษาครั้งนี้ ข้อมูลการวิจัยเชิงสำรวจนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าองค์ประกอบภาพไอคอนของแอพพลิเคชัน ภาพชื่อของแอพพลิเคชัน ภาพรูปตัวอย่าง ภาพเนื้อหาของแอพพลิเคชัน และภาพข้อมูลของนักพัฒนาสามารถส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อ ในขณะที่ภาพปุ่มราคามีผลกระทบในเชิงลบต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคเพศชายประเมินชื่อเสียงของนักพัฒนาเกมในระดับที่สูงกว่าและมีความตั้งใจซื้อมากกว่าผู้บริโภคเพศหญิง ผู้วิจัยยังค้นพบอีกด้วยว่าผู้บริโภคที่เคยซื้อเกมจำนวนมากกว่ามองว่าเกมใหม่ราคาถูกกว่าและประเมินภาพตัวอย่างในระดับที่ต่ำกว่าผู้บริโภคที่เคยซื้อเกมเป็นจำนวนน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคเหล่านี้ประเมินภาพข้อมูลเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของระบบในระดับที่สูงกว่าและมีความตั้งใจซื้อในระดับที่มากกว่าด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dpu.ac.th/dpurc/assets/uploads/magazine/xm1l080tk9ccog8w8s.pdf
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


ผลกระทบของการรับรู้ทัศนธาตุต่างๆ ที่มีต่อความตั้งใจซื้อแอพพลิเคชันเกมใหม่ ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง