ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเลือกประเภทสินค้าเพื่อผลิตและจำหน่าย กับ การแข่งขันทางธุรกิจของ SMEs อาหารฮาลาลประเภทไก่ในจังหวัดสงขลา ประเทศไทย และรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง คมวิทย์ ศิริธร
คำสำคัญ อาหารฮาลาล;สินค้าขั้นกลาง;สินค้าขั้นสุดท้าย;ผู้ประกอบการ;วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่กำหนดการตัดสินใจเลือกประเภท สินค้าระหว่างสินค้าขั้นกลางและขั้นสุดท้ายเพื่อจำหน่ายของธุรกิจ SMEs อาหารฮาลาลประเภทไก่ โดย เปรียบเทียบระหว่าง ผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลา ประเทศไทย และรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย พบว่า ผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลามีระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่าผู้ประกอบการในรัฐ เคดาห์ถึงกว่าสามเท่าตัว เนื่องจากผู้ประกอบการในสงขลาเน้นการผลิตเพียงสินค้าขั้นกลางเป็นหลัก ใน ขณะที่ผู้ประกอบการในรัฐเคดาห์เน้นการผลิตทั้งสินค้าขั้นกลางและขั้นสุดท้าย นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัย ด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนมีผลให้SMEs ในจังหวัดสงขลาเลือกผลิตสินค้าขั้นสุดท้ายลดลงเพราะนำไป ขยายการผลิตสินค้าขั้นกลางแทน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dpu.ac.th/dpurc/assets/uploads/magazine/2peuww3teu04wocgkc.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การเลือกประเภทสินค้าเพื่อผลิตและจำหน่าย กับ การแข่งขันทางธุรกิจของ SMEs อาหารฮาลาลประเภทไก่ในจังหวัดสงขลา ประเทศไทย และรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง