ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพระดับชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจและการส่งเสริมระบบเกษตรปลอดภัย กรณีศึกษา ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อรณัท ปฐพีจำรัสวงศ์
เจ้าของผลงานร่วม นางวาสนา มานิช , นางพรรณปพร กองแก้ว , นายอนุสรณ์ รัตนะธนโอภาส
คำสำคัญ ก๊าซชีวภาพ;เกษตรปลอดภัย
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพระดับชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจและการส่งเสริมระบบเกษตรปลอดภัย กรณีศึกษา ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อจัดทำระบบสาธิตและศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านการจัดการของเสียและการใช้ประโยชน์จากกากของเสียของฟาร์มขนาดเล็กในพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนและได้พลังงานทดแทน ในเบื้องต้นได้ใช้เทคโนโลยีการสร้าง ดูแลบำรุงรักษา ระบบก๊าซชีวภาพแบบถุงพีอีขนาด 8 ลบ.ม. และการผลิตปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ สร้างความสามารถของบุคลากรในชุมชนเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพและปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง