ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ทฤษฎีและแนวคิดในการออกแบบสัญลักษณ์ในการนำโชค
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นฤพนธ์ คมสัน
คำสำคัญ สัญลักษณ์นำโชค;การออกแบบ
หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาและค้นคว้าแนวคิดทฤษฎีในการออกแบบ เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้และแนวคิดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบสัญลักษณ์นำโชคได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านองค์ประกอบในการออกแบบ การใช้ทฤษฎีรูปแบบของสี บุคลิกภาพที่สื่อลักษณะนิสัยและอารมณ์ความรู้สึกสัญลักษณ์นำโชคได้และได้มีการพัฒนาเกณฑ์ในการประเมินผลงานออกแบบสัญลักษณ์นำโชค พบว่า ผลงานออกแบบที่ได้ มีทิศทางที่ถูกต้องในการสื่อความหมายและสร้างความแตกต่างให้ง่ายต่อการจดจำด้วยรูปแบบของสีและบุคลิกภาพที่เป็นเอกลักษณ์และมีความหมายแตกต่างกันไป
ข้อมูลเพิ่มเติม https://johuru.com/index.php/johuru/article/view/52/117
สาขาการวิจัย
  • มนุษยศาสตร์
Creative Commons License


ทฤษฎีและแนวคิดในการออกแบบสัญลักษณ์ในการนำโชค is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง