ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม:กิจกรรมสร้างรายได้เพิ่มแก่ชุมชนผู้ไทบ้านโพนจังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุชานาถ สิงหาปัด
คำสำคัญ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม;หมู่บ้านโฮมสเตย์;กิจกรรมสร้างรายได้
หน่วยงาน สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์และโฮมสเตย์เพื่อสร้างรายได้เพิ่มแก่ชุมชนผู้ไทบ้านโพน ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยบ่งชี้ความสำเร็จในการให้บริการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและโฮมสเตย์ของชุมชนผู้ไทบ้านโพน คือ การนำกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด( 5Ps ) มาใช้สร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มโดยเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ชุมชนโดยการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและโฮมสเตย์ร่วมกับชุมชนอย่างสร้างสรรค์ โดยไม่ได้เน้นที่การแสวงหากำไรเพียงอย่างเดียว แต่เน้นการให้บริการแก่สังคมอย่างเป็นธรรม
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.polsci-law.buu.ac.th/pegjournal/document/5-1/3.pdf
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม:กิจกรรมสร้างรายได้เพิ่มแก่ชุมชนผู้ไทบ้านโพนจังหวัดกาฬสินธุ์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง