ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กลไกการขับเคลื่อนชมรมผู้สูงอายุในการส่งเสริมสถานภาพและบทบาทของผู้สูงอายุ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วรรณลักษณ์ เมียนเกิด
เจ้าของผลงานร่วม เดชา สังขวรรณ , รุ่งนภา เทพภาพ
คำสำคัญ ชมรมผู้สูงอายุ;กลไกการขับเคลื่อนชมรมผู้สูงอายุ;สถานภาพผู้สูงอายุ;บทบาทของผู้สูงอายุ
หน่วยงาน คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุ พบว่าการดำเนินงานในรูปของคณะกรรมการ โดยชมรม มีการจัดระเบียบข้อบังคับ จัดประชุมคณะกรรมการประจำทุกเดือน มีรายได้มาจากค่าบำรุงชมรม/เงินค่าสมาชิกแรกเข้า ด้านการดำเนินงาน เป็นกิจกรรมทั่วไปมากกว่ากิจกรรมเชิงพัฒนา ชมรมผู้สูงอายุมีส่วนในการสนับสนุนและส่งเสริมสถานภาพผู้สูงอายุ ผ่าน 3 กิจกรรมหลักๆคือ 1.)กิจกรรมที่ส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีสุขภาวะที่ดี ด้วยการส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา 2.) กิจกรรมที่ส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีส่วนร่วมทางสังคม ด้วยการส่งเสริมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก 3.) กิจกรรมที่ส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงในชีวิต ด้วยการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม กลไกการขับเคลื่อนชมรมผู้สูงอายุเป็นการเชื่อมประสานระหว่างสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ กับชมรมผู้สูงอายุนั้นตามวิสัยทัศน์เป็นแบบเครือข่าย แต่ข้อเท็จจริงสมาคมสภาผู้สูงอายุฯใช้การประสานแบบสั่งการตามสายการบังคับบัญชา ทำให้กลไกการเชื่อมประสานไม่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ข้อมูลเพิ่มเติม http://journal.innovtalk.com/upload_files/journal/journal_id_35_67.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


กลไกการขับเคลื่อนชมรมผู้สูงอายุในการส่งเสริมสถานภาพและบทบาทของผู้สูงอายุ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง