ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม โดยการประยุกต์ ใช้หลักเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรชุมชนบ้านคูขาด ตำบลสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อุทิศ ทาหอม
เจ้าของผลงานร่วม สำราญ ธุระตา , คเนศ วงษา
คำสำคัญ การพัฒนาศักยภาพ;หลักเกษตรกรรมยั่งยืน;ลดต้นทุนการผลิต
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาสถาณการณ์ปัญหาต้นทุนการผลิตของเกษตรกรชุมชนบ้านคูขาด ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ วิเคราะห์และพัฒนาองค์ความรู้เกษตรกรรมยั่งยืนในการลดต้นทุนของเกษตรกร และค้นหารูปแบบพัฒนาศักยภาพเกษตรกรแบบมีส่วนร่วมโดยประยุกต์ใช้หลักเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรชุมชนบ้านคูขาดได้ร่วมกันพลิกกลับกองปุ๋ยอิทรีย์สังเคราะห์แสง ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ช่วยสลายซากพืช ซากสัตว์ ลดแก๊สไข่เน่า สร้างธาตุอาหารให้พืช เสริมรากผักผลไม้ให้แข็งแรง การรวมกลุ่มของชุมชมบ้านคูขาด จึงเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในการฟื้นฟูสภาพดินให้มีธาตุอาหารเพียงพอต่อการเพาะปลูก ผลจากการวิเคราะห์สามารถลดต้นทุนการซื้อปุ๋ยเคมีและอินทรีย์ได้ร้อยละ 82ส่งผลให้เกษตรกรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ลด ละ เลิกการใช้สารเคมี พร้อมทั้งได้ประกาศเป็นวาระชุมชนในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพใช้เอง เป็นประจำทุกปี การขยายผลไปสู่การทำปุ๋ยใช้เองภายในครัวเรือนและระดับชุมชน เกิดการขับเคลื่อนในระดับนโยบายโดยเทศบาลตำบลศรีสตึกเล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงนำไปบรรจุไว้ในแผนเทศบัญญัติประจำปี งบประมาณ 2562 ในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมของชุมชนบ้านคูขาด และใช้เป็นชุดข้อมูลในการพัฒนาในโครงการไทยนิยมยั่งยืนตามนโยบายรฐบาล ในการต่อยอดการทำเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่ชุมชนพึ่งตนเองในอนาคตต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/144055/153088
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม โดยการประยุกต์ ใช้หลักเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรชุมชนบ้านคูขาด ตำบลสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง