ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อิทธิพลของบรรยากาศแห่งความสุขและความอัศจรรย์ภายในองค์การที่มีต่อความรู้สึกพึงพอใจและความรู้สึกผูกพันของบุคลากร: กรณีศึกษารัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วนิดา พลเดช
คำสำคัญ บรรยากาศแวดล้อมในองค์การ;ความพึงพอใจของบุคลากร;ความผูกพันของบุคลากร
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาบรรยากาศแวดล้อมในองค์การมีความอิทธิพลต่อการเกิดความรู้สึกพึงพอใจและความรู้สึกผูกพันของบุคลากร พบว่า อิทธิพลของของบรรยากาศแห่งความสุข (HAPPY Satisfaction Climate) มีเพียงสามด้านที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกพึงพอใจคือ ปัจจัยด้านความก้าวหน้า (Promotion) ปัจจัยด้านเพื่อนร่วมงาน (Associate) และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน (Happy Office) สถิติแสดงความสัมพันธ์ข้อมูลมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง และบรรยากาศแห่งความอัศจรรย์ที่ทำให้เกิดความผูกพัน (MAGIC Engagement Climate) มีเพียงสามด้านที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกผูกพัน คือ ปัจจัยด้านความสำคัญของงาน (Meaning) ปัจจัยด้านการมีอำนาจและตัดสินใจ (Autonomy) และปัจจัยด้านการเรียนรู้และเติบโต (Growth) สถิติแสดงความสัมพันธ์ข้อมูลมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dpu.ac.th/dpurc/assets/uploads/magazine/4jm40dip95a80ckwwg.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


อิทธิพลของบรรยากาศแห่งความสุขและความอัศจรรย์ภายในองค์การที่มีต่อความรู้สึกพึงพอใจและความรู้สึกผูกพันของบุคลากร: กรณีศึกษารัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง