ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการเปิดรับ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเปิดรับชมโทรทัศน์ช่องข่าว ในระบบดิจิทัลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มาโนช รักไทยเจริญชีพ
คำสำคัญ พฤติกรรมการเปิดรับ;ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเปิดรับชมข่าว;โทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับชมของผู้ชมรายการข่าวโทรทัศน์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเปิดรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล และช่องข่าวในระบบดิจิทัลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเปิดรับชมด้านความถี่ในการรับชมของผู้ชมรายการข่าวโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล 4 วันต่อสัปดาห์ โดยเฉลี่ย 39 นาทีต่อวัน ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างใช้เวลาในการรับชม 75 นาทีมากที่สุด และใช้เวลาในการรับชมน้อยที่สุดคือรับชมวันละ 1 นาที ช่วงเวลาในการับชมคือในวันจันทร์ - ศุกร์ (เวลา 19.00-20.15 น.) กลุ่มตัวอย่างเปิดรับชมช่อง 16 ทีเอ็นเอ็น มากที่สุด โดยมีลักษณะการรับชมเรื่อยๆ ตั้งใจชมเฉพาะในช่วงที่สนใจ สำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกรับชม ได้แก่ ปัจจัยด้านเนื้อหารายการ และทางด้านความสัมพันธ์ ปัจจัยในการเลือกเปิดรับชม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับชมทั้งในด้านความถี่ในการรับชม ระยะเวลาในการเปิดรับชม และลักษณะในการเปิดรับชม
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dpu.ac.th/dpurc/assets/uploads/magazine/99ltumuocycckgwo8c.pdf
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


พฤติกรรมการเปิดรับ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเปิดรับชมโทรทัศน์ช่องข่าว ในระบบดิจิทัลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง