ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อาเซียนเวย์ : การเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานในประชาคมอาเซียน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธนิต โสรัตน์
คำสำคัญ อาเซียนเวย์;การเชื่อมโยง;โครงสร้างพื้นฐาน
หน่วยงาน ไทยรัฐออนไลน์
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย MPAC (Master Plan on ASEAN Connectivity) คมนาคม ขนส่ง การเชื่อมโยงกันนั้นแบ่งออกเป็น 3 มิติ และหนึ่งในนั้นคือการเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่นการเชื่อมโยงระบบคมนาคมการขนส่ง ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ซึ่งมีแผนการสร้างถนน ทางรถไฟ และทางด่วน เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างกันให้มีความคล่องตัวมากขึ้น การรวมตัวกันในฐานะประชาคมอาเซียน ASEAN COMMUNITY ที่จะมีการประสานกันในเชิงนโยบาย และเศรษฐกิจหลัก ๆ ร่วมกัน ครอบคลุมทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านระบบ กระบวนการทำงานต่าง ๆ และการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนด้วยกัน ภายใต้แนวคิด ASEAN CONNECTIVITY ที่ประเทศสมาชิกต่างเชื่อว่าจะส่งผลดีต่อประเทศในภูมิภาคนี้ให้มีความเข้มแข็ง
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
  • ภูมิศาสตร์ทางสังคมและเศรษฐกิจ
  • การวางผังเมืองและชนบท
Creative Commons License


อาเซียนเวย์ : การเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานในประชาคมอาเซียน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง