ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสังเคราะห์อนุภาคทองขนาดนาโนเพื่อใช้ตรวจวัดปริมาณสารเคมีฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปาริชาติ ชะอุ่ม
เจ้าของผลงานร่วม ดร.ฤทธี มีสัตย์
คำสำคัญ อนุภาทองขนาดนาโน;สารเคมีกำจัดแมลง;ออร์กาโนฟอสเฟต;คลอร์ไพริฟอส
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย อนุภาคทองขนาดนาโนมีขนาดเล็กและมีอัตราส่วนระหว่างผิวต่อปริมาตรสูง ส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาเคมีบนพื้นผิวได้ง่ายมากขึ้น และได้รับความสนใจในการใช้เป็นตัวรับรู้ทางชีววิทยา ในการตรวจหาสารชีวภาพ สามารถนำมาใช้ในการวัดปริมาณสารเคมีกำจัดแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต โดยใช้วิธีพื้นฐานการเปลี่ยนสีของสารละลายหรือ colorimetric ซึ่งการเปลี่ยนสีของสารละลายจะมีความไวสูงต่อขนาด รูปร่าง สารให้ความคงตัว ซึ่งการรวมตัวของอนุภาคทองขนาดนาโนที่ได้รับอิทธิพลมาจากสารเคมี สามารถยืนยันได้จากการเปลี่ยนแปลงของค่าความยาวคลื่นของการดูดกลืนแสงที่เปลี่ยนไป
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง