ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประหยัดจากขนาดในองค์กรปกครองท้องถิ่น: กรณีศึกษาสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
เจ้าของผลงานร่วม พิชิต รัชตพิบุลภพ
คำสำคัญ การประหยัดจากขนาด;จำนวนพนักงานต่อประชากร ค่าใช้จ่ายบุคลากร;ตัวแปรที่สะท้อนความต้องการบริการสาธารณะท้องถิ่น;สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
หน่วยงาน คณะพัฒนาเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาการประหยัดจากขนาดในการบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นไทย โดยใช้ข้อมูลของสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า มีการประหยัดจากขนาดในกิจการของสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มลดลงและกลับเพิ่มขึ้นในภายหลัง ตอนท้ายของบทความเสนอเชิงนโยบายการควบรวมหน่วยงานท้องถิ่นในประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะนำมาใช้ปฏิรูปเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีขนาดเล็กและฐานะการเงินไม่เข้มแข็ง ทั้งนี้ผู้วิจัยเสนอว่าควรมีการค้นคว้าวิจัยก่อนและควบคู่กับดำเนินการปฏิรูป
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dpu.ac.th/dpurc/assets/uploads/magazine/r3rz8tf4kuss8w0csg.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การประหยัดจากขนาดในองค์กรปกครองท้องถิ่น: กรณีศึกษาสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง