ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สาเหตุและลักษณะข้อมูลในการปรับงบการเงินย้อนหลังของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กลุ่มทรัพยากร กลุ่มเทคโนโลยี และกลุ่มธุรกิจการเงิน)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุฏิกา รักประสูติ
คำสำคัญ การปรับงบการเงินย้อนหลัง;การปรับงบการเงินย้อนหลังจากสาเหตุความผิดพลาด;ลักษณะข้อมูลที่เกิดจากความผิดพลาด
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาสาเหตุและลักษณะข้อมูลในการปรับงบการเงินย้อนหลัง ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า “สาเหตุการปรับงบการเงินย้อนหลังจากสาเหตุการปรับใช้มาตรฐานบัญชีของบริษัทและจากสาเหตุความผิดพลาดพบในบริษัทขนาดเล็กมากกว่าขนาดใหญ่” และ “ บริษัทกลุ่มตัวอย่างที่มีผลประกอบการขาดทุนมีการปรับงบการเงินย้อนหลังจากสาเหตุการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี และความผิดพลาด มากกว่าบริษัทที่มีผลประกอบการที่มีกำไร” ตลอดจนพบว่า “ลักษณะข้อมูลของบริษัทที่ปรับงบการเงินย้อนหลังจากสาเหตุความผิดพลาดมีลักษณะข้อมูลมีลักษณะแตกต่างกัน แต่ส่วนใหญ่เกิดจากบริษัทย่อย สำหรับผลการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อเสนอแนะแนวทางการตรวจสอบพบว่า กิจกิจการที่มีการเติบโตสูงจะมีการปรับงบการเงินย้อนหลังจากความผิดพลาดลดลง ดังนั้นกิจการที่มีผลการดำเนินงานขาดทุน อาจเป็นสาเหตุที่แท้จริงให้มีการปรับงบการเงินย้อนหลังสาเหตุจากความผิดพลาดดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dpu.ac.th/dpurc/assets/uploads/magazine/mpb6unn28k0cco8c48.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


สาเหตุและลักษณะข้อมูลในการปรับงบการเงินย้อนหลังของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กลุ่มทรัพยากร กลุ่มเทคโนโลยี และกลุ่มธุรกิจการเงิน) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง