ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สังเคราะห์และศึกษาลักษณะเฉพาะของเซนเซอร์พอลิคาโปแลคแทม/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์/อนุภาคนาโนซิลเวอร์ : ตรวจจับเซลล์มะเร็งเต้านม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ขนิษฐา พลสันติ
เจ้าของผลงานร่วม ชิราวุฒิ เพชรเย็น , นิภาพร เงินยวง
คำสำคัญ พอลิคาโปแลคแทม;พอลิไวนิลแอลกอฮอล์;อนุภาคนาโนซิลเวอร์;เซลล์มะเร็งเต้านม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีสังเคราะห์เข้ามาพัฒนาเซนเซอร์เพื่อใช้ตรวจวัด HER 2 ในเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งเต้านมโดยเซนเซอร์ใช้ เซนเซอร์พอลิคาโปแลคแทม/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์/อนุภาคนาโน ซิลเวอร์ มาพัฒนาเป็นเซนเซอร์ที่มีประสิทธิภาพ มีความไว แม่นยำสูง มีต้นทุนต่ำ ใช้ระยะเวลาในการตรวจเร็ว และเป็นเครื่องมือราคาถูก ซึ่งเซนเซอร์ที่ได้เป็นตัวบ่งชี้ให้ทราบถึงระยะของโรคมะเร็งในเบื้องต้น ซึ่งเป็นการช่วยลดอัตราของผู้ป่วย หรืออัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านม
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง