ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สารเคมีอันตรายในประเทศไทยที่จำเป็นต้องมีการเฝ้าระวังทางการแพทย์ในผู้สัมผัส
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาสินี ศรีสุข
เจ้าของผลงานร่วม เนสินี ไชยเอีย , ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล , สุดา วรรณประสาท
คำสำคัญ สารเคมี;การเฝ้าระวังทางการแพทย์;การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย จำนวนสารเคมีที่จำเป็นต้องเฝ้าระวังทางการแพทย์อยู่ระหว่าง 14 -74 กลุ่ม ซึ่งสารเคมีที่กำหนดตรงกันกับประเทศไทยตั้งแต่ 1-5 องค์กร พบว่าเป็นกลุ่มโลหะหนัก ไอระเหย และสารกำจัดศัตรูพืช
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


สารเคมีอันตรายในประเทศไทยที่จำเป็นต้องมีการเฝ้าระวังทางการแพทย์ในผู้สัมผัส is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง