ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
คำสำคัญ ลุ่มน้ำห้วยบางทราย;การพัฒนาแหล่งน้ำ
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีสภาพพื้นที่ลักษณะเป็นแอ่งในหุบเขาและเทือกเขาล้อมรอบ มีหมู่บ้านตั้งอยู่ในที่ต่ำตามที่ราบเชิงเขาริมลำห้วย ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของห้วยทราย การประกอบอาชีพของราษฎรส่วนใหญ่ ทำการเกษตรโดยอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก พื้นที่บริเวณที่ลุ่มริมห้วยใช้ทำนา พื้นที่ดอนส่วนใหญ่ปลูกมันสำปะหลัง การเกษตรประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำราษฎรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีความห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำบางทรายตอนบน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร พระองค์จึงทรงให้พิจารณาจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนในลักษณะการพัฒนาพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จ ด้วยการเร่งรัดการพัฒนาแหล่งน้ำ พัฒนาอาชีพของราษฎรและการส่งเสริมศิลปาชีพ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://web.ku.ac.th/king72/2526/bangsai.htm
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง