ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กรมประมง
คำสำคัญ ลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง;การบริหารจัดการแหล่งน้ำ
หน่วยงาน กรมประมง
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ฮอด อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ และ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาโครงการก่อสร้างระบบการชลประทานตามลำน้ำสายต่าง ๆ ของแม่ปิง ในเขต อ.จอมทอง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ และ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เพื่อจัดสรรให้ราษฎรทำกินในพื้นที่ป่าละเมาะ ตลอดจนเพื่อให้มีน้ำไว้สนับสนุนการพัฒนาทางด้านปศุสัตว์ การประมง และการพัฒนาด้านการเกษตร อุตสาหกรรมสำหรับพื้นที่ต้นน้ำลำธารเหนืออ่างเก็บน้ำต่าง ๆ เพื่ออนุรักษ์ไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ำต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม http://royal.fisheries.go.th/app/ebook/3.pdf
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง