ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำห้วยน้ำต๊ะ–น้ำรี (ก่อสร้างฝายห้วยพญาพร้อมระบบส่งน้ำ) จังหวัดอุตรดิตถ์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
คำสำคัญ ลุ่มน้ำห้วยน้ำต๊ะ-น้ำรี;ฝายห้วยพญา;ระบบส่งน้ำ;อุทกภัย
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย กรมชลประทานได้ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำและคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมอาคารประกอบ รวมทั้งขุดลอกลำห้วยน้ำต๊ะ ฝายห้วยพญาสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรของราษฎรได้ประมาณ 482 ไร่ และในฤดูแล้ง 150 ไร่ อีกทั้งยังเป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้กับราษฎร จำนวน 1 หมู่บ้าน 172 ครัวเรือน 497 คน
ข้อมูลเพิ่มเติม http://km.rdpb.go.th/Project/View/5014
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


โครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำห้วยน้ำต๊ะ–น้ำรี (ก่อสร้างฝายห้วยพญาพร้อมระบบส่งน้ำ) จังหวัดอุตรดิตถ์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง