ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Spider Net การบริหารจัดการน้ำโครงข่ายใยแมงมุม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร
เจ้าของผลงานร่วม ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ , ผศ.ทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์ , รศ.ดร.ชัยยุทธ ชินณะราศรี , อ.ปกรณ์ ดิษฐกิจ , นภดล หาญชนบท , ผศ.ดร.ยงยุทธ สุขวนาชัยกุล , ผศ.ดร.บัญช ขวัญยืน , ดร.อุมา ศรีบุญเรือง , อ.เอกชัย แคล้วกลาง
คำสำคัญ บริหารจัดการ;ทรัพยากรน้ำ;โครงข่ายใยแมงมุง;น้ำท่วม;ภัยแล้ง
หน่วยงาน กรมชลประทาน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ในสภาวการณ์ปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งอย่างรุนแรง หากพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในอดีตที่ผ่านมาจะพบว่า ประเทศไทยมีปัญหาใหญ่ อยู่ 2 กรณี คือ ปัญหาน้ำท่วมและปัญหาน้ำแล้ง ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างซ้ำซากทุกปีและส่งผลกระทบโดยตรงกับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนก่อให้เกิดความเสียหายกับประเทศชาติ ดังนั้นหากสามารถแก้ปัญหาในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้ย่อมส่งผลต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน โครงข่ายชลประทานใยแมงมุมเป็นแนวคิดชลประทานวิธีก้าวหน้า เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภัยแล้งซ้ำซากและน้ำท่วมซ้ำซาก
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=GF_gul3Dgdo
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


Spider Net การบริหารจัดการน้ำโครงข่ายใยแมงมุม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง