ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความก้าวหน้าของเครื่องมือทางบัญชีบริหารของประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย (THE ADVANCEMENT OF MANAGEMENT ACCOUNTING PRACTICES IN THAILAND AND MALAYSIA)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง คณิตศร เทอดเผ่าพงศ์
เจ้าของผลงานร่วม นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ , กัญนิภัทธิ์ นิธิโรจน์ธนัท
คำสำคัญ การปฏิบัติการทางบัญชีบริหาร;วิวัฒนาการ;วิวัฒนาการของบัญชีบริหาร;IFAC;งบประมาณ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยรังสิต
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การประยุกต์ใช้การบัญชีบริหารในทางปฏิบัติของประเทศไทยและประเทศมาเลเซียอาจมีความแตกต่างกันอันเนื่องจากความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมการผลิตของแต่ละประเทศ พบว่า ขั้นของวิวัฒนาการทางบัญชีบริหารในประเทศไทยและประเทศมาเลเซียมีความแตกต่างกัน โดยที่บริษัทโดยส่วนใหญ่ของประเทศมาเลเซียจะใช้เครื่องมือทางบัญชีบริหารในขั้นที่สูงกว่าขั้นที่หนึ่ง คือ การควบคุมทางการเงินและการกำหนดต้นทุน (Cost determination and financial control) โดยเป็นในบริษัทที่มีนวัตกรรมการผลิตที่มีการใช้เทคโนโลยีระดับสูง และอยู่ในตลาดที่มีการแข่งขันสูง ในขณะที่บริษัทในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังคงใช้เครื่องมือทางบัญชีบริหารในขั้นที่ 1 เป็นหลัก และเครื่องมือทางบัญชีบริหารที่ใช้มากที่สุด คือ ‘งบประมาณ’ ซึ่งประเทศไทยและประเทศมาเลเซียต่างก็ใช้เครื่องมือนี้ในการบริหารในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dpu.ac.th/dpurc/assets/uploads/magazine/l708efbc9g0c4cc8cw.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ความก้าวหน้าของเครื่องมือทางบัญชีบริหารของประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย (THE ADVANCEMENT OF MANAGEMENT ACCOUNTING PRACTICES IN THAILAND AND MALAYSIA) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง