ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กรอบแนวคิดในการศึกษากระบวนการบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเทคโนโลยี RFID มาใช้ในบริบทด้านสุขภาพ (โรงพยาบาล)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศิริรัตน์ ศรีสกุลวรรณ
เจ้าของผลงานร่วม พัลลภา ปีติสันต์
คำสำคัญ เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี;ปัจจัยสู่ความสำเร็จ;กระบวนการเตรียมความพร้อม;บริบทด้านสุขภาพ (โรงพยาบาล)
หน่วยงาน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ในสภาวการณ์ปัจจุบัน โรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนมีการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มศักยภาพในการให้บริการมากขึ้น หนึ่งในการพัฒนา คือ การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น และหนึ่งในเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ก็คือ เทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification: RFID) พบว่า 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ปัจจัยด้านคน และปัจจัยด้านองค์กร เป็นปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับขั้นตอนกระบวนการเตรียมความพร้อมในการนำเทคโนโลยี RFID มาประยุกต์ใช้จริงในโรงพยาบาล
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dpu.ac.th/dpurc/assets/uploads/magazine/26dniy5kylvogw0cks.pdf
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


กรอบแนวคิดในการศึกษากระบวนการบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเทคโนโลยี RFID มาใช้ในบริบทด้านสุขภาพ (โรงพยาบาล) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง