ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความพร้อมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจบริเวณชายแดนด่านสิงขรและมูด่อง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วลัยพร รัตนเศรษฐ
เจ้าของผลงานร่วม พิพัฒน์ ไทยอารี
คำสำคัญ การค้าบริเวณชายแดน;ด่านสิงขร;มูด่อง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาแนวคิด นโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการค้าบริเวณชายแดนบริเวณด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และศึกษาความพร้อมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการส่งเสริมและพัฒนาด่านสิงขรเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนด่านสิงขร พบว่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มีการเตรียมความพร้อม ซึ่งสรุปออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ได้มีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนด่านสิงขร เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ 2) การยกระดับด่านสิงขรเป็นจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร พร้อมทั้งขยายเวลาให้ชาวเมียนมาสามารถเข้าพำนักในเขตอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ได้ 4 วัน 3 คืน การจัดตั้งศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ และ 3) มีการจัดกิจกรรมจัดแสดงสินค้า OTOP ณ จังหวัดมะริด
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dpu.ac.th/dpurc/assets/uploads/magazine/1awixcf96bwkowc440.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ความพร้อมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจบริเวณชายแดนด่านสิงขรและมูด่อง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง