ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อิทธิพลของความฉลาดทางอารมณ์ที่มีต่อความผาสุกและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าทางโทรศัพท์ กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศยามล เอกะกุลานันต์
เจ้าของผลงานร่วม ถวัลย์ เนียมทรัพย์
คำสำคัญ ความฉลาดทางอารมณ์;ความผาสุก;การปฏิบัติงาน;เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าทางโทรศัพท์
หน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การเพื่อศึกษาความสอดคล้องของแบบจำลองความสัมพันธ์ของความฉลาดทางอารมณ์ที่มีต่อความผาสุกและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าทางโทรศัพท์ พบว่า 1) แบบจำลองความสัมพันธ์ของความฉลาดทางอารมณ์ที่มีต่อความผาสุกและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าทางโทรศัพท์ กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหลังจากการปรับมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยความฉลาดทางอารมณ์และความผาสุกสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการปฏิบัติงานได้ 45% 2) ความฉลาดทางอารมณ์และความผาสุกมีอิทธิพลทางตรงต่อการปฏิบัติงาน และ 3) ความฉลาดทางอารมณ์มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการปฏิบัติงานผ่านความผาสุก
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dpu.ac.th/dpurc/assets/uploads/magazine/wn1br4cmubk0s0wws.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


อิทธิพลของความฉลาดทางอารมณ์ที่มีต่อความผาสุกและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าทางโทรศัพท์ กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง