ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจมาท่องเที่ยวโครงการพัฒนาพื้นที่ ลุ่มน้ำแม่งอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศิวรัตน์ กุศล
เจ้าของผลงานร่วม ธรรญชนก เพชรานนท์
คำสำคัญ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ;การตัดสินใจของนักท่องเที่ยว;ปัจจัยผลักดัน และปัจจัยดึงดูด
หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจมาท่องเที่ยวโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำงอนฯ พบว่า การที่แหล่งท่องเที่ยวมีความเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ใกล้เคียง มีผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวมากยิ่งขึ้น และนักท่องเที่ยวที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน จะมีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน และนักท่องเที่ยวที่มีลักษณะพฤติกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ การมีประสบการณ์เคยเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วและความต้องการกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้งที่แตกต่างกัน จะมีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dpu.ac.th/dpurc/assets/uploads/magazine/10gpkhnljfogg084ow.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ปัจจัยที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจมาท่องเที่ยวโครงการพัฒนาพื้นที่ ลุ่มน้ำแม่งอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง