ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างกลไกการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการทุจริตโดยผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศศิประภา สมัครเขตการพล
เจ้าของผลงานร่วม พัทธนันท์ เพชรเชิดชู
คำสำคัญ การทุจริตโดยผู้บริหาร;กลไกการกำกับดูแลกิจการ;คณะกรรมการบริษัท;ผู้ถือหุ้น;คณะกรรมการตรวจสอบต้นทุนตัวแทน
หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษากลไกการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีความสัมพันธ์กับการทุจริตโดยผู้บริหาร ซึ่งได้ทำการศึกษาในด้านกลไกการกำกับดูแลกิจการโดยคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผู้ถือหุ้น และโดยต้นทุนตัวแทน บริษัทตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยแบ่งออกเป็นบริษัทที่มีการทุจริตโดยผู้บริหารจำนวน 64 บริษัท และบริษัทตัวอย่างที่ไม่มีการทุจริตเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบจำนวน 64 บริษัท พบว่า หากขนาดของคณะกรรมการบริษัท การควบตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการสัดส่วนกรรมการบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางการเมือง ข้าราชการ หรือทหารมีมากขึ้น จะส่งผลให้โอกาสของการเกิดทุจริตโดยผู้บริหารเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้ามผลการศึกษา พบว่า การมีเลขานุการบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีหรือกฎหมายและคะแนนประเมินการกำกับดูแลกิจการเพิ่มขึ้นจะทำให้โอกาสของการเกิดทุจริตโดยผู้บริหารลดลง แต่อย่างไรก็ตามผลการวิจัยได้แสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ถือหุ้น และต้นทุนตัวแทนไม่มีความสัมพันธ์กับโอกาสของการเกิดทุจริตโดยผู้บริหาร ดังนั้นนักวิชาการ รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องควรตระหนักถึงการกำกับดูแลกิจการที่เป็นจุดอ่อนซึ่งอาจนำไปสู่การทุจริตโดยผู้บริหารโดยพิจารณาแนวทางจากการวิจัยในครั้งนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dpu.ac.th/dpurc/assets/uploads/magazine/34ggerpclm0wo80kc0.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ความสัมพันธ์ระหว่างกลไกการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการทุจริตโดยผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง