ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุคนธา อรุณภู่
เจ้าของผลงานร่วม บุญเสริม วีสกุล , ไพฑูรย์ สินลารัตน์
คำสำคัญ กลยุทธ์;การพัฒนาคุณภาพ;การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
หน่วยงาน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ และเพื่อกำหนด กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย พบว่า สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทยมีสภาพการปฏิบัติอยู่ในระดับมากคือด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการ ด้านครูผู้สอน ด้านผู้เรียน ส่วนด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศมีสภาพการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน ส่วนด้านผู้เรียน ด้านครูผู้สอน และด้านความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศมีสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก ส่วนความต้องการจำเป็นพบว่า ด้านความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศมีความต้องการจำเป็นมากที่สุด
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dpu.ac.th/dpurc/assets/uploads/magazine/1pjp4de4kfz4k8swgw.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง