ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แนวคิดทางทฤษฎีของการประกันภัยรายย่อย (THEORETICAL CONCEPTS OF MICROINSURANCE)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธนิดา จิตร์น้อมรัตน์
คำสำคัญ ประกันภัยรายย่อย;แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม
หน่วยงาน วิทยาลัยนวัตกรรมบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การประกันภัยรายย่อยที่เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม ซึ่งได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านความเสี่ยงของแต่ละบุคคลและทฤษฎีอรรถประโยชน์ที่คาดหวัง แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการไม่ชอบความสูญเสียและทฤษฎีความคาดหวัง แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมความกลัวความไม่แน่นอนและแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลที่พึงพอใจในการได้รับผลตอบแทนในปัจจุบันมากกว่าอนาคต (Hyperbolic Discounting)
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dpu.ac.th/dpurc/assets/uploads/magazine/n0ffpzks734kg4wgo.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


แนวคิดทางทฤษฎีของการประกันภัยรายย่อย (THEORETICAL CONCEPTS OF MICROINSURANCE) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง