ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการน้ำเพื่อการเกษตรเชิงบูรณาการ : การใช้น้ำจากบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเพื่อการทำนาปรัง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปิยะวัตน์ พรหมรักษา
เจ้าของผลงานร่วม ทวีวงศ์ ศรีบุรี , สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล
คำสำคัญ การจัดการน้ำ;น้ำในการเกษตร;การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม;การทำนาปรัง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การจัดการน้ำเพื่อการเกษตรเชิงบูรณาการ โดยใช้น้ำจากบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเพื่อการทำนาปรังในช่วงฤดูแล้ง เปรียบเทียบกับการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำมาปลูกข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ในพื้นที่บ้านนาวี ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า นาข้าวที่ใช้น้ำจากบ่อเลี้ยงกุ้งมีค่าองค์ประกอบคุณภาพน้ำได้แก่ อุณหภูมิ, pH, alkalinity, COD, BOD, TOC, TKN และ total phosphorus ส่วนตะกอนดินได้แก่ แอมโมเนีย ไนโตรเจนทั้งหมด และฟอสฟอรัส สูงกว่านาข้าวที่ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) เนื่องจากน้ำจากบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกรามมีการจัดการน้ำเพื่อการเลี้ยง และกิจกรรมการเลี้ยง เช่น การให้อาหาร การเติมปูนมาร์ล ทำให้การเจริญเติบโตของข้าวที่ได้รับน้ำจากบ่อเลี้ยงกุ้ง (ความสูง และการแตกกอ) ในแต่ละช่วงอายุข้าวสูงกว่า ข้าวที่ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) และให้ผลผลิตข้าวสูงกว่าประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ ในปริมาณน้ำที่ใช้เท่ากัน การปลูกข้าวมีต้นทุนการผลิตเท่ากันคือ 925 บาท แต่ถ้ารวมบ่อเลี้ยงกุ้งพบว่า มีการลงทุนที่สูงคิดเป็นเงินประมาณ 34,025 บาท ผลตอบแทนของนาข้าวที่ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำคิดเป็นเงินสุทธิ 4,582.11 บาทต่อไร่ ส่วนนาข้าวที่ใช้น้ำจากบ่อเลี้ยงกุ้งคิดเป็นเงินสุทธิ 4,862.84 บาทต่อไร่ และสามารถมีรายได้จากกุ้งคิดเป็นรายได้สุทธิ 17,126.67 บาทต่อไร่ (กรณีไม่หักทุนค่าก่อสร้างบ่อเลี้ยง) จะเห็นได้ว่า นาข้าวที่ใช้น้ำจากบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกรามให้ผลผลิตสูงกว่า แปลงข้าวนาปรังที่ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำลำพะยังจากการใช้น้ำมวลเดียวกัน และสามารถจัดเป็นแปลงต้นแบบแก่เกษตรกรในพื้นที่ศึกษาได้
ข้อมูลเพิ่มเติม http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16139
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การจัดการน้ำเพื่อการเกษตรเชิงบูรณาการ : การใช้น้ำจากบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเพื่อการทำนาปรัง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง