ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง วาทกรรมความรักชาติผ่านบทเพลงของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สันติ ทิพนา
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ วาทกรรม;ความรักชาติ;บทเพลง;คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การวิเคราะห์วาทกรรมความรักชาติผ่านบทเพลงของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ พบว่า วาทกรรมความรักชาติผ่านบทเพลงของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ปรากฏวาทกรรมย่อยดังนี้ 1) วาทกรรมผู้สร้างชาติและพัฒนาชาติ 2) วาทกรรมความรักชาติ 3) วาทกรรมสามัคคีสมานฉันท์ปรองดอง 4) วาทกรรมเชิดชูคุณค่าและจิตวิญญาณความเป็นไทย 5) วาทกรรมความมั่นคงของประเทศ 6) วาทกรรมลดความตึงเครียด โดยใช้บทเพลงเป็นเครื่องมือที่สำคัญ ช่วยลดความตึงเครียดของสถานการณ์บ้านเมืองที่เข้าสู่ยุควิกฤติให้ผ่อนคลายความตึงเครียดลงได้ วาทกรรมจึงเป็นกระบวนการสร้างหรือผลิตความหมายเกี่ยวกับความจริงในเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจเป็นปรากฏการณ์ขึ้นจริงในสังคม ส่งผลต่อการกําหนดความจริง ความรู้ กฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติตามมา วาทกรรมแต่ละวาทกรรมจึงเป็นเสมือนชุดความคิด ซึ่งถูกสังเคราะห์ขึ้นเพื่อให้คําอธิบายแก่เรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม http://journal.huso.ksu.ac.th/file/20161002_8786846202.pdf
สาขาการวิจัย
  • มนุษยศาสตร์
Creative Commons License


วาทกรรมความรักชาติผ่านบทเพลงของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง