ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง คุณภาพเนื้อสุกรและการยอมรับของผู้บริโภคต่อสายพันธุ์สุกร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธันวา ไวยบท
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ คุณภาพเนื้อสุกร;พันธุ์;การยอมรับของผู้บริโภค
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาอิทธิพลของพันธุ์สุกรต่อคุณภาพเนื้อสุกรและการยอมรับของผู้บริโภค การศึกษาในสุกรมีชีวิตเข้าฆ่าที่มีน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม วางแผนการทดลองแบบบล็อกสมบูรณ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพเนื้อจำนวน 30 ตัวอย่าง ผลการทดลองปรากฏว่า เนื้อสุกรพันธุ์แลนเร็ช มีเปอร์เซ็นไขมันสูงกว่าพันธุ์ดูร็อค และพันธุ์ลาร์จไวท์แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ค่าความสว่าง ค่าสีแดง ค่าสีเหลือง ค่าแรงตัดผ่านชิ้นเนื้อ การอุ้มน้ำของเนื้อ วัตถุแห้งของเนื้อ โปรตีน ความชุ่มฉ่ำ กลิ่นของเนื้อ กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ และความพึงพอใจโดยรวม มีค่าแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05)
ข้อมูลเพิ่มเติม https://research.kpru.ac.th/sac/fileconference/13392018-04-30.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง