ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง คุณภาพเนื้อของไก่กระทง ไก่พื้นเมือง ไก่สีทอง และไก่ตะนาวศรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จันทร์พร เจ้าทรัพย์
เจ้าของผลงานร่วม กันยา ตันติวิสุทธิกุล
คำสำคัญ คุณภาพเนื้อไก่;ไก่กระทง;ไก่พื้นเมือง;ไก่สีทอง;ไก่ตะนาวศรี
หน่วยงาน ภาควิชาครุศาสตร์เกษตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การเปรียบเทียบคุณภาพเนื้อของไก่คือ ไก่กระทง ไก่พื้นเมืองไทย ไก่สีทอง และไก่ตะนาวศรี โดยการสุ่มตัวอย่างไก่แต่ละชนิดจำนวน 30 ตัว คละเพศ ให้มีน้ำหนักตัวระหว่าง 1.8 -2.3 กก. ทําการฆ่าและตัดแต่งชิ้นส่วนตามหลักสากล จากนั้นนํากล้ามเนื้ออก สะโพก และน่องมาศึกษาคุณภาพเนื้อลักษณะต่าง ๆ พบว่า พันธุ์ไก่ไม่มีอิทธิพลต่อเปอร์เซ็นต์ ไขมันและความชื้นในเนื้อ แต่จะมีผลต่อเปอร์เซ็นต์โปรตีนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) กล้ามเนื้อมีอิทธิพลต่อส่วนประกอบทางเคมีที่ศึกษาทั้งหมด พันธุ์ไก่และกล้ามเนื้อมีอิทธิพลต่อปริมาณคอลลาเจนที่ศึกษาทั้งหมด
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.lib.ku.ac.th/KUCONF/KC4402028.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


คุณภาพเนื้อของไก่กระทง ไก่พื้นเมือง ไก่สีทอง และไก่ตะนาวศรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง