ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำลูกโป่งและผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากน้ำยางพารา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปุญญานิช อินทรพัฒน์
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์อาซีซัน แกสมาน , นางสาวศศิธร คงทอง
คำสำคัญ ลูกโป่งยาง;ผลิตภัณฑ์ยางพารา;กระบวนการจุ่ม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการทำลูกโป่งจากน้ำยางพาราให้แก่กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง วิสาหกิจชุมชน เกษตรกรชาวสวนยาง และผู้สนใจเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพ และช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมทั้งความสามารถในการทำผลิตภัณฑ์ยางอย่างง่ายในการต่อยอด รวมทั้งในการดำเนินธุรกิจ โดยกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำลูกโป่งนี้จัดในเชิงปฏิบัติการให้แก่กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง