ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบลำดับนิวคลีโอไทด์ยีน HSP70-2 ระหว่างโคพื้นเมืองไทย และโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จุฬานีย์ น่วมจิตร์
เจ้าของผลงานร่วม ยุพิน ผาสุข , เทวินทร์ วงษ์พระลับ , สุภร กตเวทิน
คำสำคัญ โคพันธุ์พื้นเมืองไทย;โคพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน;ยีน HSP70-2;ลำดับนิวคลีโอไทด์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษาและเปรียบเทียบลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน HSP70-2 ระหว่างโคพันธุ์พื้นเมืองไทย (NT) และพันธุ์ โฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน (HF) โดยใช้ดีเอ็นเอจากตัวอย่างโคจำนวน 70 และ 52 เพิ่มปริมาณยีน HSP70-2 ด้วยเทคนิค PCR-SSCP โดยออกแบบไพรเมอร์ที่จำเพาะกับยีน HSP70-2 จำนวนทั้งสิ้น 10 คู่ (HP1-HP10) ครอบคลุมบริเวณต่าง ๆ ของยีนดังนี้ 1) 5’flanking region 2) coding sequence และ 3) 3’flanking region พบรูปแบบ SSCP จาก โคทั้งสองสายพันธุ์จำนวน 32 รูปแบบ วิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์จากรูปแบบที่ได้ พบความหลากหลายของลำดับ นิวคลีโอไทด์ตลอดทั้งยีนในโคทั้งสองสายพันธุ์ และพบตำแหน่งที่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างโคสองสายพันธุ์รวม 5 ตำแหน่งคือ ตำแหน่งที่ 1262, 2347, 2515, 2516 และ 2556 เกิดจากไพรเมอร์ HP5, HP9 และ HP10 ที่ครอบคลุมบริเวณ coding sequence และ 3’flanking region ซึ่งเป็นบริเวณที่ใช้ในการแปลรหัส DNA เป็นโปรตีนและเกี่ยวข้องกับกระบวนการ post-transcription ของยีน HSP70-2 แตกต่างกัน จึงอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้โคสอง สายพันธุ์มีการตอบสนองของยีน HSP70-2 ที่ต่างกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=821.pdf&id=749&keeptrack=1
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การเปรียบเทียบลำดับนิวคลีโอไทด์ยีน HSP70-2 ระหว่างโคพื้นเมืองไทย และโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง