ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลการเสริมข้าวกล้องงอกในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเปรี้ยวจากเนื้อโค
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ถนอม ทาทอง
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ ข้าวกล้องงอก;ไส้กรอกเปรี้ยว;เนื้อโค
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนครพนม
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษาหาระดับปริมาณการเสริมข้าวกล้องงอกที่เหมาะสม ต่ออัตราการหมักในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเปรี้ยว (pH) และการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อระดับการเสริมข้าวกล้องงอก โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 4 ทรีทเมนต์ คือ กลุ่มควบคุม, กลุ่มเสริม 10%, 15% และ 20% ผลการศึกษาพบว่า อัตราการหมัก (pH) ที่ 0 และ 12 ชั่วโมง ไม่มีความแตกต่างกัน เมื่อทำการวัดที่ 24 ชั่วโมง พบว่า การเสริมข้าวกล้องงอกที่ระดับ 10% มีค่า pH สูงกว่าการ เสริมที่ระดับ 15% และ 20% ส่วนการวัดที่ 36 และ 48 ชั่วโมง พบว่า กลุ่มควบคุมมีค่า pH มากกว่าการเสริมที่ระดับ 10% การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภค พบว่า กลุ่มควบคุมและการเสริมข้าวกล้องไม่ทำให้การยอมรับของผู้บริโภคแตกต่างกัน แต่ความชอบโดยรวมของผู้บริโภคต่อการเสริมแต่ละระดับ พบว่า เมื่อเสริมข้าวกล้องในระดับสูงขึ้น ค่าคะแนนการยอมรับของผู้บริโภคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามระดับการเสริม
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=127.pdf&id=794&keeptrack=8
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลการเสริมข้าวกล้องงอกในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเปรี้ยวจากเนื้อโค is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง