ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาขนาดตัว ค่าเม็ดเลือดแดงอัดแน่น และลักษณะรูปร่างเม็ดเลือดของกระจงควาย (Tragulus napu) ที่ทำการเพาะเลี้ยงในสภาพกรงเลี้ยง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี
เจ้าของผลงานร่วม อรพรรณ อาจคำภา , จิรวัฒน์ พัฒนพงศ์
คำสำคัญ กระจงควาย;ค่าเม็ดเลือดแดงอัดแน่น;รูปร่างเซลล์เม็ดเลือด
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษาขนาดน้ำหนักตัว หาค่าเม็ดเลือดแดงอัดแน่น และศึกษาลักษณะรูปร่างของเม็ดเลือดแดง และเม็ดเลือดขาวของกระจงควาย จำนวน 20 ตัว ที่เลี้ยงเพื่อการเพาะขยายพันธุ์ในกรงขังสภาพกึ่งธรรมชาติ ณ สถานีเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าจังหวัดพัทลุง พบว่าน้ำหนักตัวของกระจงควายเพศผู้ที่อายุ 1-2 ปี มีค่าเฉลี่ย 2.63 Kg (±0.32) อายุ 2-3 ปี มีค่าเฉลี่ย 3.05 Kg (±0.32) เพศเมีย อายุน้อยกว่า 1 ปี มีค่าเฉลี่ย 1.97 Kg (±0.34) อายุ 1-2 ปี มีค่าเฉลี่ย 2.45 Kg (±0.85) อายุ 3 ปีขึ้นไปมีค่าเฉลี่ย 2.76 Kg (±0.32) ค่าเม็ดเลือดแดงอัดแน่นของกระจงควายเพศผู้ มีค่าเฉลี่ย 54.32% เพศเมีย มีค่าเฉลี่ย 45.52% ลักษณะเม็ดเลือดแดงของกระจงควายมีรูปร่างกลมคล้ายกับที่พบในกลุ่ม สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แต่มีขนาดเซลล์ที่เล็กมากเมื่อเทียบกับขนาดของเม็ดเลือดขาว เซลล์เม็ดเลือดขาวในกลุ่ม แกรนูโลซัยมีลักษณะคล้ายกับที่พบในสัตว์เคี้ยวเอื้อง จากการศึกษาในครั้งนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อการขยายพันธุ์และปรับปรุงการเพาะเลี้ยงกระจงควายต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=126.pdf&id=793&keeptrack=6
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การศึกษาขนาดตัว ค่าเม็ดเลือดแดงอัดแน่น และลักษณะรูปร่างเม็ดเลือดของกระจงควาย (Tragulus napu) ที่ทำการเพาะเลี้ยงในสภาพกรงเลี้ยง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง