ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของการเสริมใบกระถินสดต่อการกินได้ การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักตัว และประชากรโปรโตซัวในกระบือปลักที่ได้รับฟางข้าว เป็นแหล่งอาหารหยาบ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กีรติ สุทธิประภา
เจ้าของผลงานร่วม อนุสรณ์ เชิดทอง , กัมปนาจ เภสัชชา , สายัณ คัณธรินทร์ , เมธา วรรณพัฒน์
คำสำคัญ ใบกระถินสด;กระบือปลัก;การกินได้;น้ำหนักตัว;โปรโตซัว
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษาผลของการเสริมใบกระถินสดต่อการกินได้ การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักตัว และประชากรโปรโตซัว ในกระบือปลักที่ได้รับฟางข้าวเป็นแหล่งอาหารหยาบหลัก โดยใช้กระบือเพศผู้ที่เจาะกระเพาะรูเมน จำนวน 4 ตัว มีน้ำหนักตัวเริ่มต้นเฉลี่ย 364.5±27 กิโลกรัม โดยจัดเป็น 2 ทรีตเมนต์ได้แก่ ทรีตเมนต์ที่ 1 คือ เสริมใบกระถินสด 0 กิโลกรัม (กลุ่มควบคุม) และทรีตเมนต์ที่ 2 คือ เสริมใบกระถินสด 2 กิโลกรัม/ตัว/วัน และกระบือแต่ละตัวจัดให้ได้รับอาหารข้น ที่ระดับ 0.5% ของน้ำหนักตัว และให้ฟางข้าวเพื่อเป็นแหล่งอาหารหยาบหลักแบบเต็มที่ ผลการทดลองพบว่า การเสริมใบกระถินสดไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประชากรโปรโตซัว ค่าความเป็นกรด-ด่าง และอุณหภูมิในรูเมน แต่อย่างไรก็ตามกระบือกลุ่มที่ได้รับการเสริมใบกระถินสดที่ 2 กิโลกรัม/ตัว/วัน มีปริมาณการกินได้ และอัตราการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักตัวสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการเสริม จากการศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่า การเสริมใบกระถินสด ที่ระดับ 2 กิโลกรัม/ตัว/วัน สามารถปรับปรุงปริมาณการกินได้และเพิ่มน้ำหนักตัวของกระบือปลัก ที่ได้รับฟางข้าวเป็นอาหารหยาบหลักได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=125.pdf&id=792&keeptrack=13
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของการเสริมใบกระถินสดต่อการกินได้ การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักตัว และประชากรโปรโตซัวในกระบือปลักที่ได้รับฟางข้าว เป็นแหล่งอาหารหยาบ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง