ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของระดับการกินได้พลังงานต่อการผลิตแก๊สมีเทนในโคเนื้อพื้นเมืองไทย และโคพันธุ์บราห์มันลูกผสม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อรัญ พรหมหลวงศรี
เจ้าของผลงานร่วม Keisuke Hayashi , Makoto Otsuka , ศุภชัย อุดชาชน , กฤตพล สมมาตย์
คำสำคัญ การกินได้;แก๊สมีเทน;พลังงาน;โค
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษาผลของระดับการกินได้พลังงานต่อการผลิตแก๊สมีเทน ในโคพื้นเมืองไทยและโคบราห์มันลูกผสม น้ำหนักเฉลี่ย 263 ± 9 กก. และ 356 ± 20 กก. ตามลำดับ โดยมีปัจจัยการทดลองเป็นระดับการกินได้พลังงานที่แตกต่างกัน 3 ระดับ คือ 1) 0.7×M, 2) 1.1×M และ 3) 1.5×M (M คือ ค่าความต้องการพลังงานเพื่อการดำรงชีพ 500 kJ ME/kgBW0.75/d) พบว่า การกินได้พลังงานรวมของโคพื้นเมืองไทย มีค่าต่ำกว่าโคพันธุ์บราห์มันลูกผสม การกินได้ของพลังงานรวมเพิ่มขึ้นแบบเส้นโค้งกำลังสอง การผลิตแก๊สมีเทนโคพื้นเมืองไทย มีแนวโน้มต่ำกว่าโคพันธุ์บราห์มันลูกผสม การผลิตแก๊สมีเทนโคพื้นเมืองไทย มีค่าต่ำกว่าโคพันธุ์บราห์มันลูกผสม แม้ว่าระดับการกินได้พลังงานที่เพิ่มขึ้นมีต่อการผลิตแก๊สมีเทนที่เพิ่มขึ้นแบบเส้นโค้งกำลังสอง แต่สัดส่วนการผลิตแก๊สมีเทนต่อพลังงานย่อยได้ที่กินได้ และพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ที่กินได้ มีค่าที่ลดลงแบบโค้งกำลังสอง ตามระดับการกินได้ของพลังงานที่เพิ่มขึ้น ผลการทดลองในครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า การผลิตแก๊สมีเทนของโคพื้นเมืองไทยมีค่าต่ำกว่าโคบราห์มันลูกผสม และระดับการกินได้ของพลังงานที่ย่อยได้และระดับการกินได้ของพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ ที่เพิ่มขึ้นสามารถลดการผลิตแก๊สมีเทนได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=1231.pdf&id=790&keeptrack=12
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของระดับการกินได้พลังงานต่อการผลิตแก๊สมีเทนในโคเนื้อพื้นเมืองไทย และโคพันธุ์บราห์มันลูกผสม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง