ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวจากรวงข้าวอ่อนผสมธัญพืช
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุภาวดี รอดศิริ
เจ้าของผลงานร่วม พาขวัญ ทองรักษ์
คำสำคัญ ผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าว;รวงข้าวอ่อน;ธัญพืช
หน่วยงาน สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษาระยะรวงข้าวอ่อนที่เหมาะสมต่อการนํามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องดื่มน้ำนมข้าวยาคูผสมงา โดยทําการบีบเมล็ดข้าวที่มีอายุ 14, 16, 18 และ 20 วัน (หลังจากวันออกดอก 50 % ) พบว่า รวงข้าวอ่อนที่มีปริมาณน้ำนมที่ดีที่สุด คือ 16 วัน ศึกษาอัตราส่วนน้ำหนักน้ำ : รวงข้าวอ่อน (4:1, 5:1, 6:1, 7:1 และ 8:1 ) และปริมาณน้ำตาล (1, 2 และ 3 ช้อนโต๊ะ) ทดสอบแบบ Hedonic scale 9 point ผู้ทดสอบให้การยอมรับมากที่สุดคือ น้ำ 400 กรัม : รวงข้าวอ่อน 100 กรัม : น้ำตาลทราย 1 ช้อนโต๊ะ นําสูตรน้ำนมข้าวที่ได้มาศึกษาอัตราส่วนน้ำนม : น้ำงาที่เหมาะสม (60:40, 50:50 และ 40:60) ทดสอบแบบ Hedonic scale 9 point สูตรที่ผู้บริโภคให้การยอมรับมากที่สุด คือ 60 : 40 ( น้ำนม: น้ำงา) ผู้ทดสอบให้การยอมรับผลิตภัณฑ์นํ้านมข้าวยาคู เมื่อนําไปศึกษาสมบัติทางกาย เคมี จุลินทรีย์ และอายุการเก็บรักษาพบว่า ทางกายภาพ ค่า L * 26.73, a* -4.30 และ b* 8.66 ผลิตภัณฑ์มีสีเขียวอ่อน ความข้นหนืด 36 cp ที่อุณหภูมิ 22.5°C นํ้ านมข้าวยาคูผผสมงา มีความชื้นร้อยละ 99.96 และโปรตีนร้อยละ 0.93 ไม่พบจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค ผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บรักษา 3 วัน ที่อุณหภูมิ 4 °C และ 1 วัน ที่อุณหภูมิห้อง
ข้อมูลเพิ่มเติม http://research.rmutsb.ac.th/fullpaper/2555/25552391441136.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวจากรวงข้าวอ่อนผสมธัญพืช is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง