ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของเปลือกกุ้งป่นต่อสมรรถนะการผลิต การเปลี่ยนแปลงประชากร จุลินทรีย์และการตอบสนองภูมิคุ้มกันของไก่เนื้อ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จรณี จิตสัจจพงศ์
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ อาหารไก่เนื้อ;เปลือกกุ้งป่น;การผลิตไก่เนื้อ;ประชากรจุลินทรีย์;การตอบสนองภูมิคุ้มกัน
หน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การทดลองที่ 1 ผลของไคตินที่เป็นองค์ประกอบในเปลือกกุ้งป่นเปรียบเทียบกับไคตินบริสุทธิ์ต่อคุณสมบัติในการเป็นสารพรีไบโอติก การย่อยได้ ของโภชนะ และการตอบสนองภูมิคุ้มกันของไก่เนื้อโดยใช้ไก่เนื้ออายุ 8 วัน เลี้ยงบนกรงเดี่ยว ให้อาหารทดลองที่มีเปลือกกุ้งป่นที่ ระดับ 0, 5, 10, 15 และ 20% และอาหารทดลองที่มีไคตินบริสุทธ์ิที่ระดับ 1.07, 2.26, 3.34 และ 4.53% ซึ่งเท่ากับระดับไคตินที่มีอยู่ในอาหารที่ใช้เปลือกกุ้งป่น 5, 10, 15 และ 20% ตามลำดับ พบว่า ทั้งไคตินจากเปลือกกุ้งและไคตินบริสุทธิ์ไม่ส่งผลกระทบต่อการย่อยได้ของวัตถุแห้ง เถ้า และสารอินทรีย์ การผลิตกรดไขมันระเหยได้ชนิดกรดอะซิติกและกรดโพรพิโอนิก ไคติดจากเปลือกกุ้งมีผลในการเพิ่มกรดบิวทีริก ลดยูเรียไนโตรเจนในเลือด ลดจุลินทรีย์ให้โทษชนิด Escherichia coli และ Salmonella spp. การทดลองที่ 2 ผลของเปลือกกุ้งป่นในการใช้เป็นวัตถุดิบอาหารแหล่งโปรตีนต่อการเจริญเติบโต โดยใช้ไก่เนื้ออายุ 1 วัน ได้รับอาหารทดลองที่มีเปลือกกุ้งป่นที่ระดับ 0, 5, 10, 15 และ 20% ตามลำดับ พบว่า การเสริมเปลือกกุ้งป่นในอาหารไก่เนื้อสามารถใช้ได้ถึงระดับ 15% โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต ยังสามารถลดปริมาณยูเรียไนโตรเจนในเลือด เพิ่มปริมาณ ไลโซไซม์ และเม็ดเลือดขาวชนิดโมโนซัยต์ในไก่เนื้อที่อายุ 21 วัน เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ดังนี้ เปลือกกุ้งป่นสามารถใช้เป็นวัตถุดิบแหล่งโปรตีน สามารถใช้ได้ถึง 15% ในสูตรอาหาร ยังส่งผลเป็นสารพรีไบโอติกด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/bitstream/123456789/3228/1/Fulltext.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของเปลือกกุ้งป่นต่อสมรรถนะการผลิต การเปลี่ยนแปลงประชากร จุลินทรีย์และการตอบสนองภูมิคุ้มกันของไก่เนื้อ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง