ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง วาทวิพากษ์เชิงค่านิยมและอุดมการณ์ที่ปรากฏในหนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย”
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ฤทธิณัณฑ์ เชื้อทอง
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ วาทวิพากษ์;ค่านิยม;อุดมการณ์;วรรณกรรมไทย
หน่วยงาน คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษาค่านิยมและอุดมการณ์ที่มีอยู่ในงานเขียนซึ่งราชบัณฑิตยสถานรวบรวมไว้ในหนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” พบ 1) ค่านิยมจำนวน 10 ชุด ได้แก่ ค่านิยมการให้ความสำคัญกับตัวเองหรือบุคคล, ค่านิยมความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม, ค่านิยมเกี่ยวกับพุทธศาสนา, ค่านิยมเกี่ยวกับอำนาจนิยม, ค่านิยมเกี่ยวกับความสนุกสนาน, ค่านิยมการปรับตัวเข้ากับโอกาสและสิ่งแวดล้อม, ค่านิยมความมั่งคั่งร่ำรวย, ค่านิยมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ค่านิยมเกี่ยวกับภาระบุญคุณ และค่านิยมการมีความรู้ ความสามารถ 2) การวิพากษ์ตัวบทแนวค่านิยม-มายาคติทำให้พบ ค่านิยมการให้ความสำคัญกับตัวเองหรือบุคคลมากที่สุด (ร้อยละ 85.4) และพบค่านิยมการมีความรู้ความสามารถน้อยที่สุด (ร้อยละ 26.9) มายาคติเกี่ยวกับสังคมในส่วนของเนื้อหาทั่วไป (อำนาจและผู้มีอำนาจ ความสำคัญของสถานะ ชาตินิยมความเป็นไทย และอื่นๆ) มากที่สุด (ร้อยละ 69.7) และพบมายาคติเกี่ยวกับจุดสิ้นสุดของชีวิต (คติเรื่องผี วิญญาณ และความตาย) น้อยที่สุด (ร้อยละ 25.8) 3) การวิพากษ์ตัวบทแนวอุดมการณ์ทำให้พบอุดมการณ์พุทธศาสนามากที่สุด (ร้อยละ 62.9) และอุดมการณ์ชาตินิยมน้อยที่สุด (ร้อยละ 29.2)
ข้อมูลเพิ่มเติม http://libdcms.nida.ac.th/thesis6/2559/b193386.pdf
สาขาการวิจัย
  • มนุษยศาสตร์
Creative Commons License


วาทวิพากษ์เชิงค่านิยมและอุดมการณ์ที่ปรากฏในหนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง