ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง บทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ยูโซ๊ะ บุงา
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ การจัดการความขัดแย้ง;อิสลามศึกษา
หน่วยงาน สาขาวิชาอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษาความหมายของสันติภาพ บทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฎอนีในการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย พบว่า สันติภาพโดยทั่วไปคือ การที่สังคมใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน ส่วนของสันติภาพในศาสนาอิสลามคือ อิสลามได้ให้ความสำคัญเรื่องสันติภาพไม่เฉพาะบนโลกนี้เท่านั้น แต่รวมถึง โลกอาคีเราะฮุ (ชีวิตหลังความตาย) ด้วย ด้านนโยบายของมหาวิทยาลัยในการสร้างสันติภาพดังนี้ 1) การเปิดหลักสูตรและรายวิชาที่สนับสนุนสันติภาพเพื่อต้องการให้นักศึกษามีพื้นฐานและแนวคิดในเรื่องสันติภาพและเป็นบุคคลที่รักสันติภาพ 2) การผลิตบัณฑิตเพื่อสร้างสันติภาพในสังคมผ่านหลักสูตรรายวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาเป็นแบบอย่างในการสร้างสันติภาพระดับชุมชน ชาติ และนานาชาติและ 3) การสร้างจิตสำนึกให้กับชุมชนด้านสันติภาพ มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสันติภาพตามแบบอย่างอิสลาม จัดการศึกษา การเขียนตำราและการนำเสนอในเวทีต่างๆ และบทบาทของมหาวิทยาลัยในการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก
ข้อมูลเพิ่มเติม https://soreda.oas.psu.ac.th/show_detail.php?research_id=909
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


บทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง