ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กลยุทธ์การบริหารสังคมเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยในอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พิสิษฐ์ ดำมาก
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ การจัดการความขัดแย้ง
หน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษาการบริหารสังคมในการสร้างความมั่นคงปลอดภัย วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร และเสนอกลยุทธ์การบริหารสังคม พบว่า กระบวนการบริหารสังคมเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยในอำเภอแม่ลานโดยภาพรวมกระบวนการด้านบุคลากร การเงิน วัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือ การบริหารเกี่ยวกับการวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบผลการปฏิบัติ และการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสังคมเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัย ดังนี้ ด้านบุคลากร ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารมากที่สุด รองลงมาคือ การบริหาร และการเงิน น้อยที่สุด ส่วนกลยุทธ์การบริหารสังคมเพื่อความมั่นคงปลอดภัยคือ การส่งเสริมบทบาทผู้นำชุมชน การสร้างศักยภาพชุมชนในการป้องกันตนเองและจัดการความรู้ของชุมชนในการจัดการความปลอดภัย การจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อเบิกจ่ายอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการปฎิบัติงาน และการบริหารจัดการการเงิน รวมทั้งการจัดทำประวัติบุคคลในชุมชนเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในชุมชน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://soreda.oas.psu.ac.th/show_detail.php?research_id=1005
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


กลยุทธ์การบริหารสังคมเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยในอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง