ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาพสะท้อนมายาคติชนชั้นในเนื้อเรื่องของละครโทรทัศน์ไทยชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นันท์ภัชอร ภูมิธรรมรัตน์
คำสำคัญ มายาคติชนชั้น;ชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ;ละครโทรทัศน์ไทย
หน่วยงาน สาขาวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษาภาพสะท้อนมายาคติชนชั้นโดยเฉพาะชนชั้นกลางไทยในเนื้อเรื่องของละครโทรทัศน์ชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ นำแนวคิดมายาคติของ โรลองด์บาร์ตส์มาประยุกต์ใช้ พิจารณาร่วมกับบริบททางประวัติศาสตร์เพื่อศึกษาชุดความคิด พบว่า มายาคติที่ละครนำเสนอเป็นการนำมายาคติชนชั้นที่ถูกปลูกฝังแล้วในสังคมไทยมาประกอบสร้างให้สมจริงโดยใส่ค่านิยมของชนชั้นกลางปัจจุบันลงไปด้วย ผู้ชมจึงเข้าถึงและรับสารไปพร้อมกับความบันเทิง ความเป็นสุภาพบุรุษของตัวเอกทั้ง 5 นั้นมิใช่เป็นแบบฉบับของชนชั้นสูงทั้งหมด หากส่วนใหญ่แล้วเป็นค่านิยม และรสนิยมของชนชั้นกลางที่เห็นชัดคือ อาชีพการงาน การใช้ชีวิต การทำตามความใฝ่ฝัน เสรีภาพด้านการเลือกคู่ครองในความเป็นชนชั้นยังสะท้อนเรื่องของเพศสถานะ และวัยอีกด้วย ชุดความคิดที่เกี่ยวกับความเป็นสุภาพบุรุษแบบจุฑาเทพถือเป็นมายาคติที่อาจมีผลต่อวัฒนธรรมร่วมสมัย เนื่องจากพลังของสื่อที่ใช้สร้างความดื่มด่ำให้กับผู้ชมจำนวนมากด้วยวัฒนธรรมประชานิยม
ข้อมูลเพิ่มเติม http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=34977&word=%C5%D0%A4%C3%E2%B7%C3%B7%D1%C8%B9%EC&check_field=SUBJECT&se
สาขาการวิจัย
  • มนุษยศาสตร์
Creative Commons License


ภาพสะท้อนมายาคติชนชั้นในเนื้อเรื่องของละครโทรทัศน์ไทยชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง