ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการติดตามการเผาหรือจุดความร้อน (Fire Hotspot) ด้วยระบบโมบายแอพพลิเคชั่นสู่ชุมชนในพื้นที่เสี่ยง 5 ชุมชน ในจังหวัดเชียงราย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ชมนพร นามวงค์
เจ้าของผลงานร่วม นางนิอร สิริมงคลเลิศกุล , นาย ปรีชา ทองคำเอี่ยม
คำสำคัญ แอพพลิเคชั่น;จุดความร้อน;เชียงราย
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีครั้งนี้เป็น การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการติดตามการเผาหรือจุดความร้อน (Fire Hotspot) ด้วยระบบโมบายแอพพลิเคชั่นสู่ชุมชนในพื้นที่เสี่ยง 5 ชุมชน ในจังหวัดเชียงราย ได้แก่ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงราย แม่สรวย เวียงป่าเป้า เวียงแก่น และ อำเภอแม่จัน จัน โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ การประยุกต์ใช้วิศวกรรมความรู้เพื่อจับความรู้(knowledge capture)การติดตามจุดความร้อนด้วยระบบมือถืออัจฉริยะ เพื่อเป็นชุดความรู้ที่จำเป็น สำหรับการปฏิบัติสำหรับชุมชนในพื้นที่อื่นๆของจังหวัดเชียงราย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามการเกิดจุดความร้อน (Hotspot) ในระดับชุมชน และเพื่อการลดพื้นที่เผาและลดปัญหาหมอกควันอันส่งกระทบต่อสุขภาวะของคนในชุมชนต่อไป ผลการลงพื้นที่พบว่ามีผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้จำนวนทั้งสิ้น 554 คน ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้โดยแบ่งเป็นพื้นที่ อำเภอเมือง 120 คน อำเภอแม่จัน 102 คน อำเภอแม่สรวย และอำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอละ 114 คน และอำเภอเวียงแก่น 104 คน โดยก่อนการถ่ายทอดองค์ความรู้พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ มากกว่าร้อย 80 ไม่รู้จัก Hotspot Application รองลงมาคือไม่รู้ว่ามือถือบอกจำนวนจุดเผาได้ คิดเป็นร้อยละ 83.33 และไม่รู้ว่ามือถือสามารถแจ้งสถิติการเผาในพื้นที่ได้ คิดเป็นร้อยละ 80.70 นอกจากนี้ประชาชนยังไม่รู้ว่ามือถือบอกเส้นทางไปถึงจุดเผาได้ คิดเป็นร้อยละ 78.95 ไม่รู้ว่ามือถือสามารถติดตามการเผาและมือถือสามารถบอกตำแหน่งการเผาได้ คิดเป็นร้อยละ 78.07 ประชาชนยังไม่รู้อีกว่ามือถือบอกรายละเอียดจุดเผาได้ เช่น บอกชื่อตำบล คิดเป็นร้อยละ 75.44 และไม่รู้ว่าดาวเทียมสามารถติดตามการเผาได้ คิดเป็นร้อยละ 69.30 แต่หลังการอบรมพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ มีความรู้เกี่ยวกับ Application Chiangrai Hotspot มากยิ่งขึ้น โดยรู้ว่าดาวเทียมสามารถติดตามการเผาได้ มือถือสามารถติดตามการเผาได้ มือถือสามารถบอกตำแหน่งการเผาได้มือถือบอกเส้นทางไปถึงจุดเผาได้ มือถือบอกรายละเอียดจุดเผาได้ เช่น บอกชื่อตำบล คิดเป็นร้อยละ 100.00 และรู้ว่ามือถือสามารถแจ้งสถิติการเผาในพื้นที่ได้ มือถือบอกจำนวนจุดเผาได้ และยังรู้จัก Hotspot Application คิดเป็นร้อยละ 99.12
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง