ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประเมินพันธุ์อ้อยโคลนดีเด่นภายใต้สภาพอาศัยน้ำฝน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นัฐภัทร์ คำหล้า
เจ้าของผลงานร่วม ประชา ถ้ำทอง , กนกทิพย์ เลิศประเสริฐรัตน์ , รวีวรรณ เชื้อกิตติศักดิ์ , เสรีวัฒน์ จัตตุพรพงษ์ , สมนึก คงเทียน , มานิตย์ สุขนิมิตร
คำสำคัญ อ้อย;ผลผลิต;ซีซีเอส;การทดสอบพันธุ์เบื้องต้น
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การทดลองเพื่อประเมินศักยภาพการให้ผลผลิตของอ้อยโคลนดีเด่น ภายใต้สภาพอาศัยน้ำฝน จำนวน 19 โคลน เปรียบเทียบกับพันธุ์ตรวจสอบ 6 พันธุ์ ได้แก่ อู่ทอง 3, สุพรรณบุรี 80, ขอนแก่น 3 LK92-11 K84-200 และ K99-72 เก็บเกี่ยวเฉพาะอ้อยปลูก ข้อมูลที่ทำการตรวจวัดได้แก่ ผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต ลักษณะทางการเกษตร เช่น ความสูง จำนวนปล้อง จำนวนลำ เป็นต้น และคุณภาพความหวานได้แก่ ค่าบริกซ์ และซีซีเอส ผลการทดลองพบว่ามีความแตกต่างในลักษณะจำนวนลำ ซีซีเอส ผลผลิตน้ำตาล และอื่น ๆ ยกเว้นลักษณะผลผลิต จำนวนลำต่อกอ และเปอร์เซ็นต์ไฟเบอร์โดยแต่ละโคลนแสดงออก และตอบสนองที่ต่างกัน เมื่อปลูกในสภาพอาศัยน้ำฝน อ้อยโคลน NSS08 20-1-5, NSS08 33-1-11 และ NSS08 191-20-1 มีผลผลิตอ้อย และผลผลิตน้ำตาลสูงที่สุด โดยผลผลิตอ้อยและผลผลิตน้ำตาลสูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 3 ซึ่งโคลนอ้อยเหล่านี้จะนำไปประเมินผลผลิต และความสามารถในการ ไว้ตอในขั้นตอนอื่น ๆ ก่อนที่จะแนะนำให้เกษตรกรได้ใช้ปลูกต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=06.pdf&id=633&keeptrack=17
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การประเมินพันธุ์อ้อยโคลนดีเด่นภายใต้สภาพอาศัยน้ำฝน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง