ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาชีววิทยาและปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการอนุบาลกุ้งแรด Atyopsis moluccensis (De Haan, 1849)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
เจ้าของผลงานร่วม นายสตวรรษ อรุณธัญญา
คำสำคัญ กุ้งแรด;Atyopsis moluccensis;ชีววิทยา;ปัจจัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ผลการศึกษาชีววิทยาของกุ้งแรดจากการจำแนกพบว่าชนิดที่พบในธรรมชาติทั่วไปมีชื่อวิทยาศาสตร์ Atyopsis moluccensis มีพฤติกรรมการกินอาหารแบบกรองกินแพลงก์ตอนพืชในมวลน้ำและผิวดิน ผลปัจจัยสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติที่มีความสัมพันธ์ต่อน้ำหนักตัวและความยาวของกุ้งแรดในเชิงบวกคือ อัตราการไหลของน้ำและปริมาณแอมโมเนีย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในเชิงลบคือ อุณหภูมิ จากผลศึกษาอัตรารอดในความเค็มต่างๆพบว่ากุ้งรอดน้อยที่สุดที่ความเค็ม 20 ppt และมีแนวโน้มจะรอดน้อยลงเมื่อความเค็มเพิ่มมากขึ้น
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง