ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของผู้รับประโยชน์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กชณัช นวลนิศาชล
คำสำคัญ การพัฒนาหลักสูตรสันติศึกษา การมีส่วนร่วมของผู้รับประโยชน์ มัธยมศึกษาตอนต้น
หน่วยงาน สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การออกแบบหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บนฐานผู้รับประโยชน์ในชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และ บุคคลภายนอกชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการมัธยมศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมิน และผู้เชี่ยวชาญด้านสันติภาพ ในการตรวจสอบความเหมาะสมพร้อมกับให้ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุง (ร่าง) หลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จนกระทั่งพัฒนาเป็นหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นฉบับสมบูรณ์ และผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ทำการตรวจสอบแนวโน้มความเป็นไปได้ของหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นฉบับสมบูรณ์ พบว่า โดยภาพรวมแนวโน้มหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการให้สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัด โรงเรียนมัธยมประจำอำเภอ และ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งโรงเรียนมัธยมรับนักเรียนประจำ นำไปปฎิบัติจัดให้บริการการศึกษา มีความเป็นไปอย่างมากที่สุด
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาหลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของผู้รับประโยชน์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง