ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลกระทบของอุณหภูมิ และแอมโมเนียรวมต่อพฤติกรรมการว่ายน้ำเข้ากินอาหารของปลานิลด้วยคอมพิวเตอร์วิทัศน์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พุทธสงฆ์ สังข์วรรณ
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.วราห์ เทพาหุดี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์
คำสำคัญ อุณหภูมิ;แอมโมเนียรวม;ปลานิล;คอมพิวเตอร์วิทัศน์
หน่วยงาน ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิและแอมโมเนียรวมต่อพฤติกรรมการเคลื่อนที่เข้าหาอาหารของปลานิลโดยใช้คอมพิวเตอร์วิทัศน์ วิธีการทดลองจะใช้กล้องวงจรปิด และเทคนิคคอมพิวเตอร์วิทัศน์ในการตรวจสอบประสิทธิภาพการว่ายน้ำของปลา โดยจากงานวิจัยครั้งนี้พบว่าสามารถใช้เทคนิคคอมพิวเตอร์วิทัศน์ มาช่วยศึกษาผลของอุณหภูมิน้ำและแอมโมเนียรวมในน้ำต่อพฤติกรรมการเคลื่อนที่เข้าหาอาหารและการกินอาหารของปลา ซึ่งจะเป็นแนวทางในการสังเกตการเกิดความเครียดในปลาได้
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์