ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วาสนา ทีวะเวช
คำสำคัญ ความผูกพันต่อองค์กร;ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่;พนักงาน
หน่วยงาน สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 2) เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 3) เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ จำนวน 320 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การเปรียบเทียบความต่างด้วยวิธีของเชฟเฟ่ และค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน โดยกำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง