ผลของโปรแกรมการสร้างแรงจูงใจร่วมกับเทคโนโลยีเคลื่อนที่เพื่อสุขภาพเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้ที่มีความเสี่ยงสูง

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  ผลของโปรแกรมการสร้างแรงจูงใจร่วมกับเทคโนโลยีเคลื่อนที่เพื่อสุขภาพเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้ที่มีความเสี่ยงสูง
เจ้าของผลงาน :  ณัฐชยาภรณ์ ตั้งดำรงศิลป์
เจ้าของผลงานร่วม :   รองศาสตราจารย์อาภาพร เผ่าวัฒนา, รองศาสตราจารย์นฤมล เอื้อมณีกูล
คำสำคัญ :   กลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด, เทคโนโลยีเคลื่อนที่เพื่อสุขภาพ, แรงจูงใจในการป้องกันโรค, โปรแกรมไลน์
หน่วยงาน :  ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คำอธิบาย :  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการสร้างแรงจูงใจร่วมกับเทคโนโลยีเคลื่อนที่เพื่อสุขภาพเพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในอำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่าด้านการรับรู้ความรุนแรงของการเกิดโรคคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มทดลองในระยะติดตามผลดีกว่าก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มพบว่าคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบในระยะหลังการทดลองและติดตามผลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการทดลองนี้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจในกลุ่มเสี่ยงสูงได้
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   วิทยาศาสตร์การแพทย์
 
Creative Commons License
ผลของโปรแกรมการสร้างแรงจูงใจร่วมกับเทคโนโลยีเคลื่อนที่เพื่อสุขภาพเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้ที่มีความเสี่ยงสูง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 709, 710