ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของโปรแกรมการสร้างแรงจูงใจร่วมกับเทคโนโลยีเคลื่อนที่เพื่อสุขภาพเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้ที่มีความเสี่ยงสูง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ณัฐชยาภรณ์ ตั้งดำรงศิลป์
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์อาภาพร เผ่าวัฒนา , รองศาสตราจารย์นฤมล เอื้อมณีกูล
คำสำคัญ กลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด;เทคโนโลยีเคลื่อนที่เพื่อสุขภาพ;แรงจูงใจในการป้องกันโรค;โปรแกรมไลน์
หน่วยงาน ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการสร้างแรงจูงใจร่วมกับเทคโนโลยีเคลื่อนที่เพื่อสุขภาพเพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในอำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่าด้านการรับรู้ความรุนแรงของการเกิดโรคคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มทดลองในระยะติดตามผลดีกว่าก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มพบว่าคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบในระยะหลังการทดลองและติดตามผลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการทดลองนี้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจในกลุ่มเสี่ยงสูงได้
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ผลของโปรแกรมการสร้างแรงจูงใจร่วมกับเทคโนโลยีเคลื่อนที่เพื่อสุขภาพเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้ที่มีความเสี่ยงสูง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง